Školní vzdělávací program

Naší hlavní aktivitou je vytvářet pro děti program s nedostatkem nudy.

Škola vytváří svůj školní vzdělávací program, který je v souladu se záměry Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV)

Náš program nazvaný
„Školka pro život“

rozvíjí všech pět základních vzdělávacích oblastí.

Učitelky na třídách vytvářejí třídní vzdělávací programy (TVP). Vychází z rámcového obsahu předškolního vzdělávání, usilují o naplňování klíčových kompetencí dosažitelných pro dítě předškolního věku, dílčích vzdělávacích cílů doplněných o konkretizované očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí, které jsou v RVP PV uspořádány nejen do pěti vzdělávacích oblastí, ale v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších „podoblastí“ rozvoje a učení dítěte.

Vzdělávací oblasti:

  • biologické  –  Dítě a jeho tělo
  • psychologické  –  Dítě a jeho psychika
  • interpersonální  –  Dítě a ten druhý
  • sociálně-kulturní  –  Dítě a společnost
  • environmentální – Dítě a svět