Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

Aktivity – „kroužky“ po znovuotevření školky od 25.5.2020 z důvodu plnění mimořádných opatření do 30.6.2020 nebyly obnoveny.

Programové zaměření naší školy je v souladu s cíli Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, usnadňovat dítěti jeho další životní a vzdělávací cestu, doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji.

Nad rámec kvalitní výchovně-vzdělávací práce s dětmi ve šk. roce 2019/2020 nabízíme aktivity:

ANGLIČTINA DOTOVANÁ od MČ Praha 6 „Jazyková Šestka“ + finanční spoluúčast rodičů –   pouze pro předškolní děti, výuka 1 vyuč. hodina týdně, zajišťovaná lektory z Jazykové školy Spěváček,
každé pondělí nebo úterý nebo čtvrtek (3 skupiny po 12 dětech) v časech: 15:00 – 15:45 hod., 

FLÉTNA – vede uč. paní Helena Čiháková, pro děti 5ti-leté a starší, mladší po dohodě s uč., bezplatné, 1 vyuč. hod. týdně – úterý dopoledne

PLAVÁNÍ –zajištěno v Plavecké škole Plaváček, v bazénu v Tuchlovicích, ve 2. pololetí
 – duben/květen/červen 10x, (11:15 – 12:00 hod), kapacita pro 50 dětí, 

děti potřebují plavky, čepici, ručník, mýdlo, pití., odjezd v 10:00 příjezd cca 13:15h.
Kurzovné á 80,-Kč/hod + doprava (bude ještě upřesněna dle dopravce a počtu účastníků, cca 1.600 na dítě/kurz).

SOLNÁ JESKYNĔ  na Petřinách (Klub kapitána Nema), vstupné 50,- Kč/hod. – dle zájmu /leden – březen/ 2., 3., 4. třída

VÝTVARKA – vede výtvarnice paní Šormová, za úplatu, 1 hod. týdně (2 skupiny) ve středu od 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 

Celoročně:
TĚLOCVIČNA v ZŠ Petřiny – Sever v ul. Na Okraji – 2 hod. týdně, střídání tříd po týdnu (sledujte nástěnky),
děti potřebují 1x za měsíc cvičební obuv s bílou podrážkou a převlečení na cvičení (2.– 4.tř.)
LOGOCHVILKY –  individuální
logopedická prevence –  provádí ji logopedická asistentka Bc. Klára Klímová a Helena Petrášová s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte. A to na základě výsledků z logopedické depistáže nebo již probíhající odborné logopedické péče. Probíhá pravidelně, každému dítěti je věnováno cca 10- 15 minut, /ve vyhrazených časech od pondělí do pátku mezi 12:30 – 13:30 hod./,  je individuálně přizpůsobená potřebám konkrétního dítěte /Dechová a fonační cvičení, Rozvoj smyslového vnímání (zraková, sluchová diferenciace,..), Cvičení na rozvoj motoriky mluvidel, Podpora a rozvoj správné výslovnosti/.

Plánovaný rozvrh kroužků:
Pondělí      Dotovaná angličtina 15:00 – 15:45
Úterý        Flétna  12.30 – 13.00    Dotovaná angličtina 15:00 – 15:45
                   Plavání – 2.pol. 10-13.15 h.
Středa              Výtvarka 15:00-16:00 a 16:00-17:00 h.
Čtvrtek    Tělocvična – 10 -11,30 hod., Dotovaná angličtina  15:00 – 15:45
Pátek        

Kroužky, kromě plavání (bazén Tuchlovice), bude-li dost zájemců (nejméně 8), začínají od října a budou probíhat: ODPOLEDNE v 5. „ORANŽOVÉ“ třídě

Lektor si děti vyzvedne ve třídě a po kroužku dovede zpět.
Rodiče si děti po kroužku vyzvedávají ze tříd.

Zahájení kroužků – od 30.9.2019 – zápis v MŠ – nástěnka u hlavního vchodu