Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

Aktivity – „kroužky“ angličtina a výtvarka jsou organizovány pouze pro předškoláky a odvíjí se od „semaforu“ pokud to protiepidemiologická opatření umožní. 

Programové zaměření naší školy je v souladu s cíli Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, usnadňovat dítěti jeho další životní a vzdělávací cestu, doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji.

Nad rámec kvalitní výchovně-vzdělávací práce s dětmi ve šk. roce 2020/2021 nabízíme aktivity:

ANGLIČTINA DOTOVANÁ od MČ Praha 6 „Jazyková Šestka“ + finanční spoluúčast rodičů –   pouze pro předškolní děti, výuka 1 vyuč. hodina týdně, zajišťovaná lektory z Jazykové školy Spěváček,
každé pondělí nebo úterý nebo čtvrtek (3 skupiny po 12 dětech) v časech: 15:00 – 15:45 hod., 

PLAVÁNÍ –zajištěno v Plavecké škole Plaváček, v bazénu v Tuchlovicích, ve 2. pololetí
 – 13.4.-15.6.2021 10x, (11:15 – 12:00 hod), kapacita pro 50 dětí, 

děti potřebují plavky, čepici, ručník, mýdlo, pití., odjezd v 10:00 příjezd cca 13:15h.
Kurzovné á 85,-Kč/hod + doprava (bude ještě upřesněna dle dopravce a počtu účastníků, cca 1.600 na dítě/kurz).

VÝTVARKA – vede výtvarnice paní Šormová, za úplatu, 1 hod. týdně (2 skupiny) ve středu od 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 

Celoročně:
TĚLOCVIČNA v ZŠ Petřiny – Sever v ul. Na Okraji – 2 hod. týdně, střídání tříd po týdnu  – nebude po dohodě se základní školou v 1. pololetí realizována

LOGOCHVILKY –  individuální
logopedická prevence –  provádí ji logopedická asistentka Bc. Klára Klímová a Helena Petrášová s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte. A to na základě výsledků z logopedické depistáže nebo již probíhající odborné logopedické péče. Probíhá pravidelně, každému dítěti je věnováno cca 10- 15 minut, /ve vyhrazených časech od pondělí do pátku mezi 12:30 – 13:30 hod./,  je individuálně přizpůsobená potřebám konkrétního dítěte /Dechová a fonační cvičení, Rozvoj smyslového vnímání (zraková, sluchová diferenciace,..), Cvičení na rozvoj motoriky mluvidel, Podpora a rozvoj správné výslovnosti/.

Plánovaný rozvrh kroužků:
Pondělí      Dotovaná angličtina 15:00 – 15:45
Úterý          Dotovaná angličtina 15:00 – 15:45
                   Plavání – 2.pol. 10-13.15 h.
Středa              Výtvarka 15:00-16:00 a 16:00-17:00 h.
Čtvrtek      Dotovaná angličtina  15:00 – 15:45
Pátek        

Kroužky, kromě plavání (bazén Tuchlovice), bude-li dost zájemců (nejméně 8), začínají od října a budou probíhat: ODPOLEDNE v 5. „ORANŽOVÉ“ třídě

Lektor si děti vyzvedne ve třídě a po kroužku dovede zpět.
Rodiče si děti po kroužku vyzvedávají ze tříd.

Zahájení kroužků – od 30.9.2020 – zápis v MŠ – nástěnka u hlavního vchodu