Aktuality

Aktuálně

31.3.2020   Aktualizace školné
Vážení a milí rodiče,
výše úplaty za předškolní vzdělávání v BŘEZNU  je ve výši 309,- Kč.
/poměrná část odpovídá rozsahu omezení, provoz 1. – 12.3. t.j. 9 prac. dnů/.

Vzhledem k neznalosti data otevření školky, prosím, pokud Vám to nedělá potíže, plaťte dále školné, jak jste zvyklí.
Za dobu, kdy bude školka zavřená z důvodu výskytu koronaviru, budou vzniklé přeplatky na školném, použity pro následující období po otevření školky. Nevyužitá zaplacená částka Vám bude vrácena na Váš účet.
Celkové vyúčtování stravného i školného bude provedeno v měsíci červenci.

Děkuji za pochopení a přeji hodně zdraví.
                                                                                Lenka Bártová
………………
16.3.2020 
Vážení rodiče,
chtěla bych Vás informovat o dalších událostech, které teď nastávají vzhledem k tomu, že je naše mateřská škola uzavřena.

Jedná se o úplatu za vzdělávání – školné, během měsíce dubna Vám bude vrácena alikvotní část školného za měsíc březen, který jste již uhradili.

Duben zatím zůstává beze změn.
Úhrada úplaty za vzdělávání:
Platba se hradí na účet školy /5730061/0100/ do 15 dne v měsíci. Výše částky úplaty 756,- Kč.

                                                                        Děkuji za spolupráci
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.3.2020        OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLKY 

Vážení rodiče,
vzhledem ke stále se zvyšujícímu se počtu nakažených lidí koronavirem, na základě vydaných doporučení MŠMT, MZ, dále ve smyslu usnesení Rady městské části Praha 6 č. 1330/20 a ve znění zákona č. 561/2004Sb., a §3 odst.2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přistupuji k přerušení provozu mateřské školy od pátku 13.3.2020 do odvolání.

V případě, že budete potřebovat vystavit žádost o ošetřovné, nahlašte svůj požadavek na e-mail ředitelky: reditelka@msnaokraji.cz, která Vám potvrzení připraví, elektronicky podepíše a zašle zpět. Do textu zprávy uveďte jméno a příjmení a rodné číslo dítěte.

V době uzavření školy se můžete v případě potřeby kontaktování školy
využít komunikační kanály –  e-mail nebo SMS  /viz kontakty/.
Volání na pevné telefonní linky nemusí být vždy dostupné.

O dalším vývoji situace Vás budu informovat na těchto webových stránkách.

Vážím si Vaší spolupráce a děkuji za pochopení.
                                                                                    Lenka Bártová
                                                                                    ředitelka školy

Příloha:
schválené usnesení RMČ č.1330/20 ze dne 11.3.2020
Usnesení RMČ č.1330/20
Důležité odkazy:
Odkaz na aktualizaci po dohodě z MPSV ke školkám.
http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi
Odkaz na Facebook paní radní pro školství  M. Kubíkové  a Prahy 6 https://www.facebook.com/KubikovaPraha6/
https://www.facebook.com/praha6/

Informace s odkazy na MPSV a ČSSZ k použití:
odkaz na MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

odkaz na ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-  

 

…………………………………………………………………………………………………….

Informace o letním provozu MŠ Na Okraji

V době letních prázdnin bude naše škola od 13.7. do 31.8.2020 uzavřena,
pouze ve dnech 1.- 3. a 7.-10.7.2020 bude mít prázdninový provoz a to formou běžného provozu od 6:45 – 17 hodin.
Kapacita 50 míst, pro děti 3-6 leté a s odkladem školní docházky.

Přednost mají děti z domovské školy, na uvolněn:á místa budou přijímáni zájemci z ostatních škol /v případě uvolnění kapacity bude vyhlášeno přijímací řízení cca březen/duben/.

Nabídka letního provozu MŠ v Praze 6 v roce 2020
………………………………………………………………………………………………………………………….

GDPR
Vážení rodiče,
zde naleznete dokumenty, které se vztahují k GDPR.

od 1.1.2020 máme nového pověřence paní Mgr. Ivanu Šilhánkovou
/tel. + e-mail viz kontakty/

Informační memorandum MŠ Na Okraji (Informace o zpracování osobních údajů)
Návod
na naplnění práv Subjektu údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR v MŠ Na Okraji

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Informace o provozu a vnitřním režimu školy, právech a povinnostech účastníků předškolní výchovy a vzdělávání, upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole, upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s ped. pracovníky MŠ, podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, a zacházení s majetkem školy, naleznete ve školním řádu /viz Dokumenty/ – včetně povinného předškolního vzdělávání.

………………………………………………………………………………….:………………………………………..

Od září 2019 máme dvě čtecí babičky

(zapojené do mezigeneračního programu PŘEČTI , Mezi námi o.p.s.)
i ve školním roce 2019/2020 budou navštěvovat dle možností 1x týdně naší školku a po obědě číst dětem ze  III. červený domeček a V. třídy oranžový domeček.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

LOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ NA OKRAJI –    LOGOCHVILKY

Logopedickou prevenci provádíme v MŠ Na Okraji ve dvou úrovních:

1. Skupinovou logopedickou prevenci provádí učitelky. Průběžně ji zařazují do výuky v podobě logopedických chvilek a to na základě „metodiky“ vytvořené logopedickou asistentkou. V průběhu celého školního roku projdou učitelky s dětmi průpravné oromotorické cviky, týkající se těch hlásek, které by děti v daném věku měly zvládnout.

Struktura logopedické chvilky:

  1. Dechová cvičení
  2. Obecná oromotorická cvičení
  3. Konkrétní oromotorické cvičení pro danou hlásku
  4. Upevnění hlásky v říkankách
  5. Sluchová cvičení


2. Individuální
   logopedickou prevenci provádí logopedická asistentka, s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte. A to na základě výsledků z logopedické depistáže nebo již probíhající odborné logopedické péče. Probíhá pravidelně, každému dítěti je věnováno cca 10- 15 minut, /ve vyhrazených časech od pondělí do pátku mezi 12:30 – 13:30 hod./,  je individuálně přizpůsobená potřebám konkrétního dítěte.

  1. Hlavní náplň:
  • Dechová a fonační cvičení
  • Rozvoj smyslového vnímání (zraková, sluchová diferenciace,..)
  • Cvičení na rozvoj motoriky mluvidel
  • Podpora a rozvoj správné výslovnosti

………………………………………………………………………………………………………………………………

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Profesní rozvoj pedagogů MŠ Na Okraji“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015153, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 228.870,- Kč.
PastedGraphic-1……………………………………………………………………………………………………………………………

                                                ……………………………………………………………………………………………………………………………

Doufáme, že jste zde našli informace, které hledáte.