Zápis do MŠ

Zápis 2022 pro děti z Ukrajiny

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání při zvláštním zápisu

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Okraji, příspěvková organizace, Maříkova 301/7a, 162 00 Praha 6, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2 písm. b), odst. 2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do Mateřské školy Na Okraji, příspěvková organizace, Maříkova 301/7a, 162 00 Praha 6 a to takto:
Celkem 0 volných míst

Ve středu 22.6.2022 v době od 10 do 12 hodin Vám budou, v případě nepřijetí dítěte, předány informace o dalších možnostech umístění Vašeho dítěte.

В середу, 22 червня, від 10.00 до 12.00, відбудеться оголошення результатів прийняття дітей до дитячих садків. Якщо дитину  не  приймуть до садочка, ії візьмуть до іншого дитячого закладу. Повну інформацію дізнаєтесь 22 червня.

Vyvěšeno 21.6.2022

………

Zápis pro děti z Ukrajiny do mateřských škol v MČ Praha 6 pro školní rok 2022/2023

  • kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 67/2022 Sb. (Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace);
  • předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku od 3 do 6 let;
  • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34a a 34b školského zákona);
  • které mají faktický pobyt na území MČ Praha 6;
  • podmínkou přijetí dítěte je podrobení se stanovenému pravidelnému očkování.

Pro zjednodušení vlastního zápisu lze vyplnit registrační údaje v evidenčním systému MČ Praha 6: jakdoskolky.cz. Potřebné údaje je třeba vyplnit česky a výhradně latinkou.

Termín a místo zápisu (tj. předání vyplněné žádosti, doložení totožnosti dítěte a zákonného zástupce – případně opatrovníka – a místo stávajícího pobytu): 20.6.2022 od 9:00 do 12:00 hodin v Komunitním centru Slunečnice, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přidělenými registrovanými čísly na vývěsce a webových stránkách příslušné mateřské školy.

Nahlédnutí do spisu: 21.6.2022 od 10:30 do 11:30 hodin v domovské mateřské škole.

Vyvěšení výsledků zápisu: 21.6.2022 od 12:00 hodin na webu školy, nástěnce.

Vydávání Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí: V Komunitním centru Slunečnice 22.6.2022 od 10:00 do 12:00 hodin.

Dokumenty ke stažení: 
Zvláštní zápis do MŠ – CS

Zvláštní zápis do MŠ – UK

Kritéria – zvláštní zápis

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zápis do MŠ 2022/2023

Zde je příručka Jak prihlasit dite do MS 2022
také v anglické verzi Jak prihlasit dite do MS 2022 eng.

Kritéria zde: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Na Okraji 2022-2023

Termíny:

3.5.2022   9-17 hod.     odevzdání žádosti o přijetí v MŠ Na Okraji
5.5.2022   10.30 – 11.30 hod.  možnost nahlédnutí do spisu
5.5.2022   od 12.00 hod. zveřejnění výsledků zápisu /ve škole a na webu školy/ – seznam přijatých dětí 

od 9.5.2022 lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných dětí na webu www.jakdoskolky.cz
v jednotlivých mateřských školách

10.5.2022   13-17 hod. odevzdání zápisového lístku přijatých dětí do zvolené mateřské školy

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně rezervace času do jednotlivých mateřských škol bude k dispozici k předvyplnění od 1.4.2022 na www.jakdoskolky.cz.
Předvyplněnou žádost vytiskněte, nechte potvrdit lékařem, podepište a v den zápisu předejte ve vybrané MŠ.
K ověření informací na odevzdávané žádosti vezměte s sebou k nahlédnutí RODNÝ LIST a DOKLAD o trvalém pobytu /občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce, popř. výpis z evidence obyvatel/.

 

Den otevřených dveří – 20.4.2022     15-17 hod.

Prostory školky si můžete prohlédnout ve video prohlídce v sekci FOTOGALERIE