Zápis do MŠ

Zápis do MŠ 2024/2025

 

Výsledky zápisu:
Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prostory školky si můžete prohlédnout ve video prohlídce v sekci    FOTOGALERIE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Mateřské škole Na Okraji

Přijďte se k nám podívat ve čtvrtek 18. dubna 2024
mezi 15.00 – 17.00 hod.
Dříve, než projdete všechny třídy, navštivte 5. oranžovou třídu,
kde bude v blocích asi po 20 minutách ředitelka informovat o zápisu, o školce a čemkoliv, co Vás zajímá.
Přezutí vítáno.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZÁPIS DO MŠ Na Okraji – proběhne 2.5.2024

odkaz:
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Na Okraji

odkaz:
WWW.JAKDOSKOLKY.CZ

Termíny:
2.5.2024   9-17 hod.     odevzdání žádosti o přijetí v MŠ Na Okraji
3.5.2024   10.30 – 11.30 hod.  možnost nahlédnutí do spisu
3.5.2024   od 12.00 hod. zveřejnění výsledků zápisu /ve škole a na webu školy/ – seznam přijatých dětí 

od 4.5.2024 lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných dětí na webu www.jakdoskolky.cz
v jednotlivých mateřských školách

6.5.2024   13-17 hod. odevzdání zápisového lístku přijatých dětí do zvolené mateřské školy

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně rezervace času do jednotlivých mateřských škol bude k dispozici k předvyplnění od 3.4.2024 na www.jakdoskolky.cz.
Předvyplněnou žádost vytiskněte, nechte potvrdit lékařem, podepište a v den zápisu předejte ve vybrané MŠ.
K ověření informací na odevzdávané žádosti vezměte s sebou k nahlédnutí RODNÝ LIST a DOKLAD o trvalém pobytu /občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce, popř. výpis z evidence obyvatel/.

ke stažení: Brožurka Jak přihlásit dítě do MŠ 2024-2025
                 Brožurka Jak přihlásit dítě do MŠ 2024-2025 eng.

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
Obecné informace
 Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v  § 34a a  34b školského zákona).

 Podmínkou přijetí dítěte je, aby se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování a  mělo
doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání (poslední rok před nástupem do ZŠ).

 V případě nesplnění podmínky očkování k termínu zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání,
tedy k datu 2. 5. 2024, bude přerušeno správní řízení k možnosti doplnění dané podmínky.
Přestože rodič dodá v průběhu přerušení správního řízení potvrzení o očkování, ředitelka MŠ
nemůže garantovat následné přijetí do zvolené mateřské školy z důvodu zákonné povinnosti
přijmout děti na avizovaná volná místa v rámci probíhajícího správního řízení dle předem stanovených kritérií školy.

 Můžete si zvolit libovolnou mateřskou školu či školy na území MČ Praha 6. Dítě s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6 (MČ Lysolaje, Nebušice, Suchdol a Praha 17 nespadají v tomto případě do území MČ Praha 6).

 Žádost o přijetí dítěte lze podat do jedné nebo více mateřských škol. K podání žádosti lze využít:

osobní podání s využitím rezervačního systému;
– osobní datovou schránku, upozornění: firemní datová schránka je nepřípustná;
e-mail s uznávaným elektronickým podpisem, upozornění: nelze poslat jen prostý e-mail.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, poštou apod., je nutné jej do 5 dnů, případně na výzvu ředitelky školy, ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od vás přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

 Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.
 Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ.

 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně rezervace času do jednotlivých mateřských
škol bude k dispozici k předvyplnění od 3. 4. 2024 na www.jakdoskolky.cz. Odkaz na tuto stránku naleznete i na webech jednotlivých mateřských škol. V listinné podobě k ručnímu vyplnění pak na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství).

 Správní řízení bude zahájeno dnem 2. 5. 2024.

CO BUDETE POTŘEBOVAT K ZÁPISU
Vyplněnou, podepsanou žádost o přijetí s vyjádřením lékaře

Doporučujeme vyplnit žádost elektronicky na webu www.jakdoskolky.cz, data pak bude mít dispozici každá zvolená MŠ. Zápis tím bude urychlen.

Rodný list dítěte k nahlédnutí, případně jeho kopii.
Doklad o trvalém pobytu, případně jeho ověřenou kopii
Občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce k nahlédnutí, popř. výpis z evidence obyvatel.
Pozor, nájemní smlouva není považována za doklad o trvalém pobytu.

2. 5. 2024: odevzdání žádosti o přijetí (čas zahájení a ukončení zápisu určují jednotlivé mateřské školy), v momentě odevzdání je zahájeno správní řízení.

3. 5. 2024 od 10:30 hod. do 11:30 hod.: možnost nahlédnutí do spisu dítěte.
3. 5. 2024 ve 12:00 hod.: zveřejnění výsledků zápisu na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol pod unikátním registračním kódem dítěte – seznam přijatých dětí.
6. 5. 2024 od 13:00 hod. do 17:00 hod.: odevzdání zápisového lístku přijatých dětí do zvolené mateřské školy.
Od  4. 5. 2024 lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných dětí na webu www.jak­doskolky.cz v  jednotlivých mateřských školách, aktualizace bude prováděna ředitelkami škol průběžně do 31. 7. 2024.

20. 5. 2024: termín sejmutí zveřejněných výsledků zápisu z nástěnek a webů škol.

Doporučujeme sledovat weby jednotlivých školek kvůli možným změnám organizace zápisu.


       JAK ZÍSKAT FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1. Portál ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz – elektronická verze
   Předvyplnění žádosti do MŠ (data jsou uložena v systému pro potřeby jednotlivých MŠ)
   Zakliknutí příslušných MŠ (tisk pro každou MŠ zvlášť)
   Rezervace času pro odevzdání žádosti
   Předvyplněnou žádost vytiskněte, nechte potvrdit lékařem, podepište a v den zápisu předejte ve vybrané/ných MŠ (při podání více žádostí stačí ověřené kopie lékaře na CZECH POINTu).
 2. Webové stránky mateřských škol
  Na  webových stránkách MŠ budou k  dispozici odkazy, které vás přesměrují na  web ÚMČ P6
  www.jakdoskolky.cz. Vytištěný dokument z webu zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.
 3. Vyzvednutí v listinné verzi ve vstupní hale ÚMČ P6 a na odboru školství
  Vyzvednutý dokument zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu
  předá ve vybrané/ných MŠ.

Výpis z evidence obyvatel, autorizovanou konverzi dokumentů a případné zřízení datové
schránky je možné zajistit na  úřadě městské části po  předchozím objednání na  tel. čísle
775 883 975.

         JAK ODEVZDAT ŽÁDOST
Osobně
 Dne 2. 5. 2024 odevzdejte vyplněnou žádost o přijetí v dané mateřské škole.
 V  rámci elektronického systému Prahy 6 na  portálu www.jakdoskolky.cz si můžete rezervovat čas návštěvy v příslušných mateřských školách. Rodiče bez rezervace termínu musí počítat s možnou čekací lhůtou na zápis, přednostně budou bráni rodiče s rezervací času návštěvy. V případě, že se rodič nemůže osobně dostavit, může pověřit předáním dokumentů jinou zletilou osobu, a to na základě podepsané plné moci, která nemusí být úředně ověřená.

 Při osobním odevzdání žádosti vám bude předán unikátní registrační kód dítěte, pod kterým lze od 4. 5. 2024 sledovat pořadí umístění dítěte v jednotlivých mateřských školách.

Po osobním odevzdání žádosti o přijetí dne 2. 5. 2024 v mateřské škole obdržíte tyto písemnosti:
 Potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem a informací o možnosti nahlédnutí do spisu.
 Zápisový lístek.

Soukromou datovou schránkou
 Přípustné jsou pouze žádosti doručené dne 2. 5. 2024 v době 0:00–23:59 hod.
 Možnost předvyplnění údajů v elektronickém systému Prahy 6 na portálu www.jak­doskolky.cz zůstává zachována.
 Pomocí datové schránky mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizovanou konverzí (lze zhotovit na České poště, Czech POINTu, nebo u notáře):
– žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře,
– potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obvodu MČ Praha 6 – pouze formou výpisu z odboru evidence obyvatel (nezasílejte kopie občanských průkazů či rodných listů).
 Ředitelka mateřské školy 3. 5. 2024 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky naskenované potvrzení o účasti na zápisu, které obsahuje unikátní registrační kód včetně razítka a podpisu ředitelky.

E-mailem s uznávaným osobním elektronickým podpisem
 Žádost lze doručit dne 2. 5. 2024 v době 0:00–23:59 hod.
 Možnost předvyplnění údajů v elektronickém systému Prahy 6 na portálu www.jakdo­skolky.cz zůstává zachována.
– žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře,
– potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obvodu MČ Praha 6 – pouze formou výpisu z odboru evidence obyvatel (nezasílejte kopie občanských průkazů či rodných listů).
Školka odešle dne 3. 5. 2024 zákonným zástupcům zpět na uvedený e-mail potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem.
Originály dokumentů je nutné předložit na základě vyzvání ředitelky školy.

POŘADNÍKY PŘIHLÁŠEK
Od 4. 5. 2023 do 31. 7. 2023 bude možné v elektronickém systému www.jakdoskolky.cz
sledovat pořadí umístění vašeho dítěte v jednotlivých mateřských školách pod unikátním
registračním kódem.

 

PŘIJETÍ A NEPŘIJETÍ DÍTĚTE
V případě přijetí dítěte:
 Dne 6. 5. 2024 v době mezi 13:00–17:00 hod. odevzdáte podepsaný zápisový lístek do zvolené mateřské školy a obdržíte rozhodnutí o přijetí.
 Vyplníte evidenční list, informovaný souhlas GDPR a zpětvzetí žádostí s usnesením pro další mateřské školy, kde jste o přijetí rovněž žádali.
V případě nepřijetí dítěte:
 Po 2. 6. 2024 obdržíte poštou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí.
 Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
 Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství příslušné mateřské školy, Magistrát hlavního města Prahy formálně přezkoumá postup ředitelky školy, zda rozhodla dle předem stanovených kritérií.

Další info – k odevzdávání žádosti
Poštou – ve výjimečných případech např. v případě karantény
 Vlastnoručně podepsaná žádost musí být doporučena do 2. 5. 2024 do MŠ.
 Možnost předvyplnění údajů v elektronickém systému na portálu www.jakdoskolky.cz zůstává zachována.
 Potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 formou úředně ověřené kopie, rodný list postačí pouze v neověřené kopii.
 Do žádosti uveďte způsob předání unikátního registračního kódu (např. e-mail).