Zápis do MŠ

Zápis do MŠ 2023/2024
a Zvláštní zápis pro přijímání ukrajinských dětí s uděleným vízem strpění

9.5.2023
Pořadí uchazečů můžete sledovat na www.jakdoskolky.cz pokud se u kódu Vašeho dítěte objeví poznámka ověřuje se přijetí zavolejte a doneste zápisový lístek do školky, aby se mohl text změnit na PŘIJAT/PŘIJATA.

aktualizace 4.5.2023
Výsledky ZÁPISU do MŠ Na Okraji

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Okraji, Maříkova 301/7a, 162 00 Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními §34, §165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm.k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do Mateřské školy Na Okraji, Praha 6 a to takto:
Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně
Celkem 32 volných míst

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 9. května 2023 od 13:00 do 17:00. Ředitelka školky po odevzdání zápisového lístku vydá zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí.

Vyvěšeno dne: 04.05.2023

pořadí

registrační kód (jména se netisknou)

počet bodů

rozhodnutí

1.

B83Y69

85

přijat/a

2.

J54S54 

85

přijat/a

3.

U19G19

85

přijat/a

4.

U53A45 

65

přijat/a

5.

Q22E42 

65

přijat/a

6.

F96T91

65

přijat/a

7.

Y24R69

65

přijat/a

8.

M72V97

65

přijat/a

9.

Z20B72

65

přijat/a

10.

G29P56

61

přijat/a

11.

P11C12

61

přijat/a

12.

Z14P33

61

přijat/a

13.

W26Y10

61

přijat/a

14.

P63X33

60

přijat/a

15.

S93Z18

60

přijat/a

16.

C41S51

60

přijat/a

17.

H14E25 

60

přijat/a

18.

C24B99

60

přijat/a

19.

S29A74

60

přijat/a

20.

Z15T33

60

přijat/a

21.

Z95X88 

60

přijat/a

22.

E87C79

60

přijat/a

23.

I46Y63

60

přijat/a

24.

E37Y85 

60

přijat/a

25.

T44P58 

60

přijat/a

26.

F58Y33 

60

přijat/a

27.

R52W63

60

přijat/a

28.

H69L56 

60

přijat/a

29.

Y45Z24

60

přijat/a

30.

F34G39

60

přijat/a

31.

V61X34 

60

přijat/a

32.

U49H81

60

přijat/a

Seznam dětí přijatých v rámci individuálního vzdělávání

pořadí

registrační kód (jména se netisknou)

rozhodnutí

poznámka

1.

X74R38

přijat/a

individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona

2.

W28H35

přijat/a

individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona

3.

R38E90

přijat/a

individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona

4.

A69B70

přijat/a

individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 • Den otevřených dveří – 13.4.2022     15-17 hod.
  Návštěvníci si budou moci prohlédnout prostory naší mateřské školy. Mezi 15 -17 hodinou, ve dvacetiminutových intervalech, ředitelka představí školku a bude odpovídat na dotazy – v 5. třídě oranžový domeček.
  Den otevřených dveří 13.4. 2023 plakát

   

  Prostory školky si můžete prohlédnout ve video prohlídce v sekci FOTOGALERIE

   

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS: 12.6.2023 9-12 2023
Kritéria pro přijímání ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS

K zápisu do MŠ 2. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti . Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  12.6.2023 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебуванняіноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 12.6.2023.

ZÁPIS DO MŠ Na Okraji
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Na Okraji

 

odkaz:
WWW.JAKDOSKOLKY.CZ

Termíny:
2.5.2023   9-17 hod.     odevzdání žádosti o přijetí v MŠ Na Okraji
4.5.2023   10.30 – 11.30 hod.  možnost nahlédnutí do spisu
4.5.2023   od 12.00 hod. zveřejnění výsledků zápisu /ve škole a na webu školy/ – seznam přijatých dětí 

od 5.5.2023 lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných dětí na webu www.jakdoskolky.cz
v jednotlivých mateřských školách

9.5.2023   13-17 hod. odevzdání zápisového lístku přijatých dětí do zvolené mateřské školy

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně rezervace času do jednotlivých mateřských škol bude k dispozici k předvyplnění od 3.4.2023 na www.jakdoskolky.cz.
Předvyplněnou žádost vytiskněte, nechte potvrdit lékařem, podepište a v den zápisu předejte ve vybrané MŠ.
K ověření informací na odevzdávané žádosti vezměte s sebou k nahlédnutí RODNÝ LIST a DOKLAD o trvalém pobytu /občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce, popř. výpis z evidence obyvatel/.

ke stažení: Brožurka Jak přihlásit dítě do MŠ 2023-2024

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Obecné informace
 Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v  § 34a a  34b školského zákona).

 Podmínkou přijetí dítěte je, aby se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování a  mělo
doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání (poslední rok před nástupem do ZŠ).

 V případě nesplnění podmínky očkování k termínu zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání,
tedy k datu 2. 5. 2023, bude přerušeno správní řízení k možnosti doplnění dané podmínky.
Přestože rodič dodá v průběhu přerušení správního řízení potvrzení o očkování, ředitelka MŠ
nemůže garantovat následné přijetí do zvolené mateřské školy z důvodu zákonné povinnosti
přijmout děti na avizovaná volná místa v rámci probíhajícího správního řízení dle předem stanovených kritérií školy.

 Můžete si zvolit libovolnou mateřskou školu či školy na území MČ Praha 6. Dítě s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6 (MČ Lysolaje, Nebušice, Suchdol a Praha 17 nespadají v tomto případě do území MČ Praha 6).

 Žádost o přijetí dítěte lze podat do jedné nebo více mateřských škol. K podání žádosti lze využít:

osobní podání s využitím rezervačního systému;
– osobní datovou schránku, upozornění: firemní datová schránka je nepřípustná;
e-mail s uznávaným elektronickým podpisem, upozornění: nelze poslat jen prostý e-mail.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, poštou apod., je nutné jej do 5 dnů, případně na výzvu ředitelky školy, ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od vás přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

 Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.
 Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ.

 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně rezervace času do jednotlivých mateřských
škol bude k dispozici k předvyplnění od 3. 4. 2023 na www.jakdoskolky.cz. Odkaz na tuto stránku naleznete i na webech jednotlivých mateřských škol. V listinné podobě k ručnímu vyplnění pak na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství).

 Správní řízení bude zahájeno dnem 2. 5. 2023.

CO BUDETE POTŘEBOVAT K ZÁPISU
Vyplněnou, podepsanou žádost o přijetí s vyjádřením lékaře

Doporučujeme vyplnit žádost elektronicky na webu www.jakdoskolky.cz, data pak bude mít dispozici každá zvolená MŠ. Zápis tím bude urychlen.

Rodný list dítěte k nahlédnutí, případně jeho kopii.
Doklad o trvalém pobytu, případně jeho ověřenou kopii

Občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce k nahlédnutí, popř. výpis z evidence obyvatel.
Pozor, nájemní smlouva není považována za doklad o trvalém pobytu.

2. 5. 2023: odevzdání žádosti o přijetí (čas zahájení a ukončení zápisu určují jednotlivé mateřské školy), v momentě odevzdání je zahájeno správní řízení.

4. 5. 2023 od 10:30 hod. do 11:30 hod.: možnost nahlédnutí do spisu dítěte.
4. 5. 2023 ve 12:00 hod.: zveřejnění výsledků zápisu na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol pod unikátním registračním kódem dítěte – seznam přijatých dětí.
9. 5. 2023 od 13:00 hod. do 17:00 hod.: odevzdání zápisového lístku přijatých dětí do zvolené mateřské školy.
Od  5. 5. 2023 lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných dětí na webu www.jak­doskolky.cz v  jednotlivých mateřských školách, aktualizace bude prováděna ředitelkami škol průběžně do 31. 7. 2023.

25. 5. 2023: termín sejmutí zveřejněných výsledků zápisu z nástěnek a webů škol.

Doporučujeme sledovat weby jednotlivých školek kvůli možným změnám organizace zápisu.


       JAK ZÍSKAT FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1. Portál ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz – elektronická verze
   Předvyplnění žádosti do MŠ (data jsou uložena v systému pro potřeby jednotlivých MŠ)
   Zakliknutí příslušných MŠ (tisk pro každou MŠ zvlášť)
   Rezervace času pro odevzdání žádosti
   Předvyplněnou žádost vytiskněte, nechte potvrdit lékařem, podepište a v den zápisu předejte ve vybrané/ných MŠ (při podání více žádostí stačí ověřené kopie lékaře na CZECH POINTu).
 2. Webové stránky mateřských škol
  Na  webových stránkách MŠ budou k  dispozici odkazy, které vás přesměrují na  web ÚMČ P6
  www.jakdoskolky.cz. Vytištěný dokument z webu zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.
 3. Vyzvednutí v listinné verzi ve vstupní hale ÚMČ P6 a na odboru školství
  Vyzvednutý dokument zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu
  předá ve vybrané/ných MŠ.

Výpis z evidence obyvatel, autorizovanou konverzi dokumentů a případné zřízení datové
schránky je možné zajistit na  úřadě městské části po  předchozím objednání na  tel. čísle
775 883 975.

 

         JAK ODEVZDAT ŽÁDOST
Osobně
 Dne 2. 5. 2023 odevzdejte vyplněnou žádost o přijetí v dané mateřské škole.
 V  rámci elektronického systému Prahy 6 na  portálu www.jakdoskolky.cz si můžete rezervovat čas návštěvy v příslušných mateřských školách. Rodiče bez rezervace termínu musí počítat s možnou čekací lhůtou na zápis, přednostně budou bráni rodiče s rezervací času návštěvy. V případě, že se rodič nemůže osobně dostavit, může pověřit předáním dokumentů jinou zletilou osobu, a to na základě podepsané plné moci, která nemusí být úředně ověřená.

 Při osobním odevzdání žádosti vám bude předán unikátní registrační kód dítěte, pod kterým lze od 5. 5. 2023 sledovat pořadí umístění dítěte v jednotlivých mateřských školách.

Po osobním odevzdání žádosti o přijetí dne 2. 5. 2023 v mateřské škole obdržíte tyto písemnosti:
 Potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem a informací o možnosti nahlédnutí do spisu.
 Zápisový lístek.

Soukromou datovou schránkou
 Přípustné jsou pouze žádosti doručené dne 2. 5. 2023 v době 0:00–23:59 hod.
 Možnost předvyplnění údajů v elektronickém systému Prahy 6 na portálu www.jak­doskolky.cz zůstává zachována.
 Pomocí datové schránky mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizovanou konverzí (lze zhotovit na České poště, Czech POINTu, nebo u notáře):
– žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře,
– potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obvodu MČ Praha 6 – pouze formou výpisu z odboru evidence obyvatel (nezasílejte kopie občanských průkazů či rodných listů).
 Ředitelka mateřské školy 3. 5. 2023 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky naskenované potvrzení o účasti na zápisu, které obsahuje unikátní registrační kód včetně razítka a podpisu ředitelky.

E-mailem s uznávaným osobním elektronickým podpisem
 Žádost lze doručit dne 2. 5. 2023 v době 0:00–23:59 hod.
 Možnost předvyplnění údajů v elektronickém systému Prahy 6 na portálu www.jakdo­skolky.cz zůstává zachována.
– žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře,
– potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obvodu MČ Praha 6 – pouze formou výpisu z odboru evidence obyvatel (nezasílejte kopie občanských průkazů či rodných listů).
Školka odešle dne 3. 5. 2023 zákonným zástupcům zpět na uvedený e-mail potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem.

 

POŘADNÍKY PŘIHLÁŠEK
Od 5. 5. 2023 do 31. 7. 2023 bude možné v elektronickém systému www.jakdoskolky.cz
sledovat pořadí umístění vašeho dítěte v jednotlivých mateřských školách pod unikátním
registračním kódem.

 

PŘIJETÍ A NEPŘIJETÍ DÍTĚTE
V případě přijetí dítěte:
 Dne 9. 5. 2023 v době mezi 13:00–17:00 hod. odevzdáte podepsaný zápisový lístek do zvolené mateřské školy a obdržíte rozhodnutí o přijetí.
 Vyplníte evidenční list, informovaný souhlas GDPR a zpětvzetí žádostí s usnesením pro další mateřské školy, kde jste o přijetí rovněž žádali.
V případě nepřijetí dítěte:
 Po 2. 6. 2023 obdržíte poštou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí.
 Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
 Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství příslušné mateřské školy, Magistrát hlavního města Prahy formálně přezkoumá postup ředitelky školy, zda rozhodla dle předem stanovených kritérií.

 

Další info – k odevzdávání žádosti
Poštou – ve výjimečných případech např. v případě karantény
 Vlastnoručně podepsaná žádost musí být doporučena do 2. 5. 2023 do MŠ.
 Možnost předvyplnění údajů v elektronickém systému na portálu www.jakdoskolky.cz zůstává zachována.
 Potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 formou úředně ověřené kopie, rodný list postačí pouze v neověřené kopii.
 Do žádosti uveďte způsob předání unikátního registračního kódu (např. e-mail).