Aktuality

Aktuálně

29.5.2020
Inzerát Asistent pedagoga
od nového školního roku 2020/2021 přijmeme s datem nástupu 25.8.2020
                                  ASISTENTA PEDAGOGA
Pracovní poměr na dobu určitou 
po dobu docházky dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami,
na plný úvazek.
Požadavky:
– střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání s pedagogickým zaměřením na předškolní vzdělávání, nebo speciální pedagogiku,
– studium pro asistenty pedagoga
– schopnost pracovat v týmu
– zájem o problematiku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete
na e-mail: reditelka@msnaokraji.cz
Kontakt: Lenka Bártová, ředitelka školy, tel: 778 765 718,
                                                                            235 357 590

……………………………………………………………………………………..
15.5.2020
Vážení rodiče,
informuji Vás o odeslání souhrnu informací o znovuotevření školky a aktuálního okénka pro předškoláky, tentokrát na téma ZDRAVÍ, na emailové adresy. Pokud se k Vám tyto informace nedostaly, napište si o ně na reditelka@msnaokraji.cz

15.5.2020
Mimořádné opatření MŠ Na Okraji od 25.5.2020
Prohlášení

Mimořádné opatření Mateřské školy Na Okraji k provozu školy
od 25.5. do 30.6.2020
vydávám mimořádné opatření v souvislosti s ochranou dětí a zaměstnanců a v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění Covid 19, způsobené novým koronavirem Sars-CoV-2,
v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020,
na základě dohody se zřizovatelem a rozhodnutí ředitelky mateřské školy MŠ Na Okraji se znovu otevře dne 25.5.2020.

Vvzhledem k  hygienickým, prostorovým a personálním možnostem nastavuji podmínky pro provoz takto:
veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány v neměnných skupinách, vyjma pobytu na zahradě
Provoz mateřské školy – změněn:            7.00 – 17.00 hodin
V provozu jen 4 třídy

  1. Třída Červený domeček 00 – 17.00
  2. Třída Zelený domeček 00 – 17.00
  3. Třída Žlutý domeček 00 – 17.00
  4. Třída Modrý domeček 00 – 17.00
  5. Třída Oranžový domečekuzavřena, děti rozmístěny do ostatních tříd

Příchod 7.00 – 8.30, odchod po obědě 12.30 – 13.00, odpoledne 15.00 – 17.00

Do šaten vstupujte jednotlivě, maximálně dvě rodiny. K největšímu shromáždění lidí dochází v prostorách šaten vždy krátce před 8.30. Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby si zorganizovali čas tak, abychom společně takovému shromažďování předcházeli a tím dodrželi čas příchodu do 8.30 hod.
Upozornění: pozdější příchody nebo odchody mimo tuto dobu nebudou možné z důvodu dezinfikování prostor.

Příchod a odchod z mateřské školy
Na děti a doprovod vztahují aktuální obecná pravidla chování stanovená v souladu s krizovými /zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržování odstupů nejméně 2m/.

V prostorách mateřské školy
Doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu. Zejména po předání a vyzvednutí prostory MŠ vždy ihned opustí.

Hned po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoby dítěte vydezinfikují ruce.

Při příchodu bude u hlavního vchodu prováděn ranní filtr s měřením teploty dětí.

Předávání dětí probíhá u dveří třídy event. na zahradě u jejího vchodu /brány/. Přístup do ostatních prostor školy není rodičům povolen.

Děti po přezutí a převlečení v šatně, po předání učitelce do třídy, si umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy v prostorách školy (včetně zahrady) nemusí nosit roušky.

Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky, ani na spaní.

Hygienická opatření
Umývárny u toalet jsou vybaveny tekoucí vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid a dezinfekci MŠ.
Čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna také dezinfekce toalet a umýváren.
Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. videozvonky, kliky dveří, zábradlí, spínače světla).
Pracovnice MŠ mají k dispozici jednorázové rukavice potřebné při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu, přípravě jídla, likvidaci odpadů.
U vchodu je zajištěna dezinfekce rukou /stojan s aplikátorem dezinfekčního prostředku/.
Škola je vybavena bezdotykovým teploměrem.

Stravování
bude probíhat ve třídách v běžné podobě s tím rozdílem, že:
děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. Vydává personál.

Pitný režim – vybavte děti podepsanou, a značkou opatřenou lahvičkou a batohem, na její přenášení domů.

Epidemiologická opatření
Do školy nesmí vstoupit NIKDO s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 /zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest/.

Do mateřské školy bude přijato dítě jen zcela zdravé, to znamená bez jakýchkoliv příznaků nemoci. Zejména respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka a to i samostatně, nejen v kombinaci.
U dětí bude prováděn ranní filtr (měření teploty bezdotykovým teploměrem, sledování příznaků nemoci).
Při podezření, bude měření teploty a sledování zdravotního stavu, i během dne.
Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků během dne, bude umístěno do samostatné místnosti, vybaveno rouškou a bude kontaktován zákonný zástupce, který si dítě neprodleně vyzvedne. A dále bude postupováno dle pokynů v Metodice MŠMT.

Pro návrat dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, a že může do kolektivu.

Pokud se příznaky objeví v průběhu práce u zaměstnance, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Další postup je obdobný, jako u výše uvedeného dítěte.

Pro případnou potřebu bude dítě mít podepsanou náhradní 1 roušku, uloženou v sáčku vloženém do kapsy šatnového pytle.

Čestné prohlášení
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení, ve kterém prohlašuje a podpisem potvrzuje:

  • že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
  • že se seznámil s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

    Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
    1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
    2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
    s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
    3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
    4. Porucha imunitního systému, např.
    a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
    b) při protinádorové léčbě,
    c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
    5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
    6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
    7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
    8.Onemocnění jater (primární nebo sekundární) 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. 

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.
Prohlášení je přílohou tohoto dokumentu o podmínkách obnovení provozu školy.

V případě nemožnosti zachování provozu z důvodu chybějícího personálu může ředitelka školy provoz mateřské školy zkrátit nebo omezit.
V Praze 14.5.2020                             Lenka Bártová

…………………………………………………….

14.5.2020 Výsledky zápisu naleznete v sekci ZÁPIS
……………………………………………………..

6.5.2020 Znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,
v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření mateřských škol MČ Praha 6 od pondělí 25. května 2020.

V minulých dnech jsem Vám zasílala na e-maily Dotazník o znovuotevření školky a účasti Vašich dětí, s žádostí o vyplnění a zaslání na e-mail reditelka@msnaokraji.cz       do 7. května 2020.

Dotazník – Výzva rodičům ke znovuotevření MŠ

V těchto dnech připravujeme pravidla  s ředitelkami škol pro  znovuotevření MŠ a jejich zveřejnění.

………………………………………………………………….
4.5.2020  Sportující mládež

Vážení rodiče,
prosíme, abyste postupovali ve věci spolku Sportující mládež jak je psáno.

V souvislosti s organizací sportovních aktivit spolkem Sportující mládež z.s. v naší školce s dětmi navštěvující tělocvičnu, Vám sdělujeme, že níže jsou uveřejněny důležité provozní informace určené členům spolku. V této souvislosti prosím komunikujte přímo se spolkem.
V souvislosti s tímto dopisem spolku Sportující mládež z.s. se prosím obracejte přímo na spolek. Pokud se rozhodnete osobní údaje spolku poskytnout, není možné tak učinit prostřednictvím školky, ale pouze komunikací přímo se spolkem.
                                                                                    Děkuji L. Bártová
Vážená paní ředitelko,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc v rámci našeho projektu Sportující mládeže, který ve vaší školce provozujeme již několik měsíců nebo řadu let. Sportování s dětmi ve vaší školce provozujeme hlavně i díky podpoře MŠMT. Pro rok 2020 ministerstvo zavedlo novou povinnost shromažďování informací o sportovcích, které podporuje. Pro podporu vyžaduje zapsání všech sportujících dětí, jejich údajů a nově i rodného čísla. Tímto nám vznikl nesoulad s novým nařízením MŠMT. Věříme, že tento problém společně vyřešíme a nebude tak ohrožen další chod projektu ve vaší školce.

Děkujeme za kladné vyřízení a přejeme hodně sil a hlavně zdraví v těchto dnech.
Mgr. Rostislav Kohoutek
předseda Sportující mládež z.s.

rostislav.kohoutek@sportujicimladez.cz
vlada.solar@gmail.com        /Šéftrenér Sportující mládež z.s./
……………………………………………………………..

aktuální info 24.4.2020
– rozšíření nabídky k ZÁPISU
rezervace návštěvy MŠ Na Okraji už od 9.00 hodin

…………………………………………………….
24.4.2020       Školné DUBEN
výše úplaty za předškolní vzdělávání v DUBNU  je ve výši 0,- Kč.

……………………………………………………..
24.4.2020       PLAVÁNÍ
Vážení rodiče,
níže zmiňovanou naději, o absolvování alespoň části kurzu plavání, díky probíhajícím opatřením, není možné zrealizovat.
Tato akce je zrušena.             Plánujeme nový kurz opět v příštím roce.
Již uhrazené platby Vám budou vráceny (v průběhu května).

3.4.2020 

Vážení rodiče přihlášených předškoláků,
plánované plavání se v jarním období uskuteční dle časových možností bazénu. Věříme, že proběhne alespoň část kurzu, termíny budou dohodnuty po otevření škol a bazénu. Vámi zaslané platby školce budou použity na úhradu jen realizovaných lekcí. Vyúčtování bude po skončení kurzu.
………………………………………………………………………………

20.4.2020          Okénko předškoláka
7. Okénko předškoláka Duben
8. Okénko předškoláka Duben
9. Okénko předškoláka Duben

náměty pro PL pro předškoláky, se svolením autorky materiály ke stažení:
https://www.veselachaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/

event.
https://www.logopediesusmevem.cz/zdarma-k-stazeni/

…………………………………………………………………………………………..
6.4.2020       Informace o letním provozu MŠ Na Okraji

Vážení rodiče,
Vzhledem k mimořádné situaci – koronaviru, omezeném provozu v jarním období, jsme se rozhodly s kolegyněmi Vám vyjít vstříc a prodloužit provoz v naší mateřské škole o letních prázdninách  v běžném režimu.

Zároveň Vás velmi prosíme,
abyste svůj zájem o toto prodloužení běžného provozu nahlásili na emailovou adresu reditelka@msnaokraji.cz do 31.5.2020 tak, abychom mohly s kolegyněmi běžný provoz zorganizovat, vyjít vstříc Vám, ale i všem kolegyním tak, aby se i ony mohly postarat o své děti a vybrat dovolenou.

ORGANIZACE PRÁZDNIN:
Běžný provoz bude prodloužen od 1.7  do 17.7.2020

Školné za těchto 12 dnů bude pro přihlášené děti 408,- Kč + stravné.

Běžný provoz naší MŠ není možný pro děti z ostatních MŠ a pro starší sourozence.

Ostatní, kteří nevyužijí prodloužení prázdninového provozu, budou od platby školného osvobozeni.

……………………………

3.4.2020       v sekci       ZÁPIS
byly aktualizovány informace – nová příručka „kuchařka“, jak a kdy postupovat.

aktuální info 24.4.2020
– rozšíření nabídky rezervace návštěvy MŠ Na Okraji už od 9.00 hodin
Těšíme se na Vás v pondělí 11.5.2020 mezi 9 -17 hod.

Prosíme zaregistrujte se a zarezervujte čas návštěvy v naší školce
na www.jakdoskolky.cz /přístupné od 15.4.2020/.


……………………..
3.4. 2020        „OKÉNKO PŘEDŠKOLÁKA“ 

Ahoj kluci a holky,
už se nám po vás moc stýská!
Zatím nemůžeme chodit do školky
a tak nabízíme nějaké inspirace pro ty,
kteří mají chuť a čas si hrát. 
Nahlédněte do zatím do 6 okének /do Velikonoc.

1. Okénko předškoláka Jaro – Duben
2. Okénko předškoláka Jaro – Duben
3. Okénko předškoláka Jaro – Duben
4. Okénko předškoláka Jaro – Duben
5. Okénko předškoláka Jaro – Duben
6. Okénko předškoláka Jaro – Duben

Uvítám Vaše postřehy, náměty, zkušenosti na: reditelka@msnaokraji.cz
                                                          Lenka Bártová

…………………………………………………………
31.3.2020 Aktualizace ŠKOLNÉ

Vážení a milí rodiče,

výše úplaty za předškolní vzdělávání v BŘEZNU  je ve výši 309,- Kč.
/poměrná část odpovídá rozsahu omezení, provoz 1. – 12.3. t.j. 9 prac. dnů/.

Vzhledem k neznalosti data otevření školky, prosím, pokud Vám to nedělá potíže, plaťte dále školné, jak jste zvyklí.
Za dobu, kdy bude školka zavřená z důvodu výskytu koronaviru, budou vzniklé přeplatky na školném, použity pro následující období po otevření školky. Nevyužitá zaplacená částka Vám bude vrácena na Váš účet.
Celkové vyúčtování stravného i školného bude provedeno v měsíci červenci.

Děkuji za pochopení a přeji hodně zdraví.
                                                                                Lenka Bártová
………………
16.3.2020 
Vážení rodiče,
chtěla bych Vás informovat o dalších událostech, které teď nastávají vzhledem k tomu, že je naše mateřská škola uzavřena.

Jedná se o úplatu za vzdělávání – školné, během měsíce dubna Vám bude vrácena alikvotní část školného za měsíc březen, který jste již uhradili.

Duben zatím zůstává beze změn.
Úhrada úplaty za vzdělávání:
Platba se hradí na účet školy /5730061/0100/ do 15 dne v měsíci. Výše částky úplaty 756,- Kč.

                                                                        Děkuji za spolupráci
………………………………………………………………………………………………………………………..

11.3.2020        OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLKY 

Vážení rodiče,
vzhledem ke stále se zvyšujícímu se počtu nakažených lidí koronavirem, na základě vydaných doporučení MŠMT, MZ, dále ve smyslu usnesení Rady městské části Praha 6 č. 1330/20 a ve znění zákona č. 561/2004Sb., a §3 odst.2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přistupuji k přerušení provozu mateřské školy od pátku 13.3.2020 do odvolání.

V případě, že budete potřebovat vystavit žádost o ošetřovné, nahlašte svůj požadavek na e-mail ředitelky: reditelka@msnaokraji.cz, která Vám potvrzení připraví, elektronicky podepíše a zašle zpět. Do textu zprávy uveďte jméno a příjmení a rodné číslo dítěte.

V době uzavření školy se můžete v případě potřeby kontaktování školy
využít komunikační kanály –  e-mail nebo SMS  /viz kontakty/.
Volání na pevné telefonní linky nemusí být vždy dostupné.

O dalším vývoji situace Vás budu informovat na těchto webových stránkách.

Vážím si Vaší spolupráce a děkuji za pochopení.
                                                                                    Lenka Bártová
                                                                                    ředitelka školy

Příloha:
schválené usnesení RMČ č.1330/20 ze dne 11.3.2020
Usnesení RMČ č.1330/20
Důležité odkazy:
Odkaz na aktualizaci po dohodě z MPSV ke školkám.
http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi
Odkaz na Facebook paní radní pro školství  M. Kubíkové  a Prahy 6 https://www.facebook.com/KubikovaPraha6/
https://www.facebook.com/praha6/

Informace s odkazy na MPSV a ČSSZ k použití:
odkaz na MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

odkaz na ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-  

………………………………………………………………………………………………………………………….

GDPR
Vážení rodiče,
zde naleznete dokumenty, které se vztahují k GDPR.

od 1.1.2020 máme nového pověřence paní Mgr. Ivanu Šilhánkovou
/tel. + e-mail viz kontakty/

Informační memorandum MŠ Na Okraji (Informace o zpracování osobních údajů)
Návod
na naplnění práv Subjektu údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR v MŠ Na Okraji

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Informace o provozu a vnitřním režimu školy,
právech a povinnostech účastníků předškolní výchovy a vzdělávání, upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole, upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s ped. pracovníky MŠ, podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
a zacházení s majetkem školy,
naleznete ve školním řádu /viz Dokumenty/ – včetně povinného předškolního vzdělávání.

………………………………………………………………………………….:………………………………………..

Od září 2019 máme dvě čtecí babičky

(zapojené do mezigeneračního programu PŘEČTI , Mezi námi o.p.s.)
i ve školním roce 2019/2020 budou navštěvovat dle možností 1x týdně naší školku a po obědě číst dětem ze  III. červený domeček a V. třídy oranžový domeček.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

LOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ NA OKRAJI –    LOGOCHVILKY

Logopedickou prevenci provádíme v MŠ Na Okraji ve dvou úrovních:

1. Skupinovou logopedickou prevenci provádí učitelky. Průběžně ji zařazují do výuky v podobě logopedických chvilek a to na základě „metodiky“ vytvořené logopedickou asistentkou. V průběhu celého školního roku projdou učitelky s dětmi průpravné oromotorické cviky, týkající se těch hlásek, které by děti v daném věku měly zvládnout.

Struktura logopedické chvilky:

  1. Dechová cvičení
  2. Obecná oromotorická cvičení
  3. Konkrétní oromotorické cvičení pro danou hlásku
  4. Upevnění hlásky v říkankách
  5. Sluchová cvičení


2. Individuální
   logopedickou prevenci provádí logopedická asistentka, s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte. A to na základě výsledků z logopedické depistáže nebo již probíhající odborné logopedické péče. Probíhá pravidelně, každému dítěti je věnováno cca 10- 15 minut, /ve vyhrazených časech od pondělí do pátku mezi 12:30 – 13:30 hod./,  je individuálně přizpůsobená potřebám konkrétního dítěte.

  1. Hlavní náplň:
  • Dechová a fonační cvičení
  • Rozvoj smyslového vnímání (zraková, sluchová diferenciace,..)
  • Cvičení na rozvoj motoriky mluvidel
  • Podpora a rozvoj správné výslovnosti

………………………………………………………………………………………………………………………………

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Profesní rozvoj pedagogů MŠ Na Okraji“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015153, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 228.870,- Kč.
PastedGraphic-1……………………………………………………………………………………………………………………………

                                                ……………………………………………………………………………………………………………………………

Doufáme, že jste zde našli informace, které hledáte.