Aktuality

Vážení rodiče,
vítáme Vás v novém školním roce 2018/2019

Aktuálně

PROSINEC 2018

   zveme Vás na VÁNOČNÍ BESÍDKU  veselé vánoční odpoledne s dětmi


     ve čtvrtek 13.12.2018  (dopoledne nadílka)    odpoledne s rodiči      v 1., 2. a 5. tř. od 15.30   ve 
3. a 4. tř. od 16.00 hod.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Pozvánka na rozsvěcení vánočních stromů

https://www.praha6.cz/aktuality/rozsveceni-vanocnich-stromu-2018-2018-11-26

…………………………………………………………………………………………………………………………

GDPR
Vážení rodiče,
zde naleznete dokumenty, které se vztahují k GDPR.

Informační memorandum MŠ Na Okraji (Informace o zpracování osobních údajů)
Návod
na naplnění práv Subjektu údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR v MŠ Na Okraji

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Informace o provozu a vnitřním režimu školy, právech a povinnostech účastníků předškolní výchovy a vzdělávání, upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole, upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s ped. pracovníky MŠ, podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, a zacházení s majetkem školy, naleznete v novém školním řádu /viz Dokumenty/ – včetně povinného předškolního vzdělávání.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Máme dvě čtecí babičky 🙂

(zapojené do mezigeneračního programu PŘEČTI)
i ve školním roce 2018/2019 navštěvují dle možností 1x týdně naší školku a po obědě dětem ze II., III. nebo IV. třídy čtou.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

LOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ NA OKRAJI –    LOGOCHVILKY

Logopedickou prevenci provádíme v MŠ Na Okraji ve dvou úrovních:

1. Skupinovou logopedickou prevenci provádí učitelky. Průběžně ji zařazují do výuky v podobě logopedických chvilek a to na základě „metodiky“ vytvořené logopedickou asistentkou. V průběhu celého školního roku projdou učitelky s dětmi průpravné oromotorické cviky, týkající se těch hlásek, které by děti v daném věku měly zvládnout.

Struktura logopedické chvilky:

  1. Dechová cvičení
  2. Obecná oromotorická cvičení
  3. Konkrétní oromotorické cvičení pro danou hlásku
  4. Upevnění hlásky v říkankách
  5. Sluchová cvičení


2. Individuální
   logopedickou prevenci provádí logopedická asistentka, s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte. A to na základě výsledků z logopedické depistáže nebo již probíhající odborné logopedické péče. Probíhá pravidelně, každému dítěti je věnováno cca 10- 15 minut, /ve vyhrazených časech od pondělí do pátku mezi 12:30 – 13:30 hod./,  je individuálně přizpůsobená potřebám konkrétního dítěte.

  1. Hlavní náplň:
  • Dechová a fonační cvičení
  • Rozvoj smyslového vnímání (zraková, sluchová diferenciace,..)
  • Cvičení na rozvoj motoriky mluvidel
  • Podpora a rozvoj správné výslovnosti

………………………………………………………………………………………………………………………………

Od 1.8.2017 – 31.7.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Profesní rozvoj pedagogů MŠ Na Okraji“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006305, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Celková výše podpory činí 261.796,- Kč.

.PastedGraphic-1

……………………………………………………………………………………………………………………………

Doufáme, že jste zde našli informace, které hledáte.