Aktuality

Aktuálně

 

Vážení rodiče, milé děti,
děkujeme Vám za spolupráci a přízeň,
přejeme Vám hezké léto plné sluníčka a radosti
                                       
za  celý kolektiv Lenka Bártová

Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Na Okraji

 

Od 1.7. – 17.7.2020  bude běžný provoz
Výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Na Okraji, 
stanovuji v měsíci červenci ve výši 408,- Kč.

Od 18. července do 31. srpna 2020
bude běžný provoz Mateřské školy Na Okraji 
po dohodě se zřizovatelem, v souladu s platnými předpisy
PŘERUŠEN

Výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Na Okraji, 
stanovuji v měsíci srpnu ve výši    0,- Kč.

…………………………………………………………………………………………..
30.6.2020       Informace o letním provozu MŠ Na Okraji

Ve dnech 1.7. – 17.7.2020  je od 6.45 do 17.00 hod.
 pro předem přihlášené děti /do 31.5./ otevřená školka.

Prosíme  v době letního provozu školky dejte dětem do školky podepsanou a značkou opatřenou lahvičku a batoh.
Platba školného a stravného dle zvyklostí, na začátku měsíce, info v MŠ.

…………………………………………………………………

15.5.2020
Mimořádné opatření MŠ Na Okraji od 25.5. do 30.6.2020
Prohlášení

Mimořádné opatření Mateřské školy Na Okraji k provozu školy
od 25.5. do 30.6.2020
vydávám mimořádné opatření v souvislosti s ochranou dětí a zaměstnanců a v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění Covid 19, způsobené novým koronavirem Sars-CoV-2,
v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020,
na základě dohody se zřizovatelem a rozhodnutí ředitelky mateřské školy MŠ Na Okraji se znovu otevře dne 25.5.2020.
Vzhledem k  hygienickým, prostorovým a personálním možnostem nastavuji podmínky pro provoz takto:
veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány v neměnných skupinách, vyjma pobytu na zahradě
Provoz mateřské školy – změněn:            7.00 – 17.00 hodin
Podrobnosti v přiloženém dokumentu Mimořádné opatření MŠ Na Okraji od 25.5.2020

V Praze 14.5.2020                             Lenka Bártová

………………………………………………………………….

červen 2020  Sportující mládež

Vážení rodiče,
prosíme, abyste postupovali ve věci spolku Sportující mládež jak je psáno.
V souvislosti s organizací sportovních aktivit spolkem Sportující mládež z.s. v naší školce s dětmi navštěvující tělocvičnu, Vám sdělujeme, že níže jsou uveřejněny důležité provozní informace určené členům spolku. V této souvislosti prosím komunikujte přímo se spolkem.
V souvislosti s tímto dopisem spolku Sportující mládež z.s. se prosím obracejte přímo na spolek. Pokud se rozhodnete osobní údaje spolku poskytnout, není možné tak učinit prostřednictvím školky, ale pouze komunikací přímo se spolkem.
                                                                                    Děkuji L. Bártová
Vážená paní ředitelko,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc v rámci našeho projektu Sportující mládeže, který ve vaší školce provozujeme již několik měsíců nebo řadu let. Sportování s dětmi ve vaší školce provozujeme hlavně i díky podpoře MŠMT. Pro rok 2020 ministerstvo zavedlo novou povinnost shromažďování informací o sportovcích, které podporuje. Pro podporu vyžaduje zapsání všech sportujících dětí, jejich údajů a nově i rodného čísla. Tímto nám vznikl nesoulad s novým nařízením MŠMT. Věříme, že tento problém společně vyřešíme a nebude tak ohrožen další chod projektu ve vaší školce.

Děkujeme za kladné vyřízení a přejeme hodně sil a hlavně zdraví v těchto dnech.
Mgr. Rostislav Kohoutek
předseda Sportující mládež z.s.
rostislav.kohoutek@sportujicimladez.cz
vlada.solar@gmail.com        /Šéftrenér Sportující mládež z.s./
……………………………………………………………..

 

3.4. 2020        „OKÉNKO PŘEDŠKOLÁKA“ 
Ahoj kluci a holky,
 nabízíme nějaké inspirace pro ty,
kteří mají chuť a čas si hrát. 

1. Okénko předškoláka Jaro – Duben
2. Okénko předškoláka Jaro – Duben
3. Okénko předškoláka Jaro – Duben
4. Okénko předškoláka Jaro – Duben
5. Okénko předškoláka Jaro – Duben
6. Okénko předškoláka Jaro – Duben
20.4.2020 
7. Okénko předškoláka Duben
8. Okénko předškoláka Duben
9. Okénko předškoláka Duben

 

15.5.2020
Vážení rodiče,
okénko pro předškoláky, tentokrát na téma ZDRAVÍ máte na na emailových adresách. Pokud se k Vám tyto informace nedostaly, napište si o ně na reditelka@msnaokraji.cz

………………………………………………………………………………………………………………………….

GDPR
Vážení rodiče,
zde naleznete dokumenty, které se vztahují k GDPR.

od 1.1.2020 máme nového pověřence paní Mgr. Ivanu Šilhánkovou
/tel. + e-mail viz kontakty/

Informační memorandum MŠ Na Okraji (Informace o zpracování osobních údajů)
Návod
na naplnění práv Subjektu údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR v MŠ Na Okraji

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Informace o provozu a vnitřním režimu školy,
právech a povinnostech účastníků předškolní výchovy a vzdělávání, upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole, upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s ped. pracovníky MŠ, podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
a zacházení s majetkem školy,
naleznete ve školním řádu /viz Dokumenty/ – včetně povinného předškolního vzdělávání.

………………………………………………………………………………….:………………………………………..

Od září 2019 máme dvě čtecí babičky

(zapojené do mezigeneračního programu PŘEČTI , Mezi námi o.p.s.)
i ve školním roce 2019/2020 budou navštěvovat dle možností 1x týdně naší školku a po obědě číst dětem ze  III. červený domeček a V. třídy oranžový domeček.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

LOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ NA OKRAJI –    LOGOCHVILKY

Logopedickou prevenci provádíme v MŠ Na Okraji ve dvou úrovních:

1. Skupinovou logopedickou prevenci provádí učitelky. Průběžně ji zařazují do výuky v podobě logopedických chvilek a to na základě „metodiky“ vytvořené logopedickou asistentkou. V průběhu celého školního roku projdou učitelky s dětmi průpravné oromotorické cviky, týkající se těch hlásek, které by děti v daném věku měly zvládnout.

Struktura logopedické chvilky:

  1. Dechová cvičení
  2. Obecná oromotorická cvičení
  3. Konkrétní oromotorické cvičení pro danou hlásku
  4. Upevnění hlásky v říkankách
  5. Sluchová cvičení


2. Individuální
   logopedickou prevenci provádí logopedická asistentka, s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte. A to na základě výsledků z logopedické depistáže nebo již probíhající odborné logopedické péče. Probíhá pravidelně, každému dítěti je věnováno cca 10- 15 minut, /ve vyhrazených časech od pondělí do pátku mezi 12:30 – 13:30 hod./,  je individuálně přizpůsobená potřebám konkrétního dítěte.

  1. Hlavní náplň:
  • Dechová a fonační cvičení
  • Rozvoj smyslového vnímání (zraková, sluchová diferenciace,..)
  • Cvičení na rozvoj motoriky mluvidel
  • Podpora a rozvoj správné výslovnosti

………………………………………………………………………………………………………………………………

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Profesní rozvoj pedagogů MŠ Na Okraji“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015153, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 228.870,- Kč.
PastedGraphic-1……………………………………………………………………………………………………………………………

                                                ……………………………………………………………………………………………………………………………

Doufáme, že jste zde našli informace, které hledáte.