Aktuality

Aktuálně

30.10.2020
Vážení rodiče,
po úspěšném návratu zaměstnankyň z nemocí a z karantén,  
jsme od pondělí 2.11.2020 připraveny otevřít všechny třídy bez omezení,
v běžném režimu provozu školy:
1. třída    6.45 -16.15
2. třída    7.30 -16.45
3. třída    7.30 – 17.00
4.  třída   7.30 – 16.30  
5. třída    7.30 – 15.00

I nadále zůstávají v platnosti tato opatření :

Žádáme rodiče, aby před vstupem do chodby si u stojanu ve vestibulu vydezinfikovali ruce a v prostorách školy používali roušky.
Děti si ruce umyjí po přivítání a příchodu do třídy.
Prosíme vybavte děti označenou lahvičkou na pití, kterou si denně odnášejí.
Nově je přesunuto měření teploty dětí do tříd /v průběhu dne/.

nevstupujte do tříd
– omezte na nezbytně nutnou dobu svůj pobyt a setrvání v budově školky 
– omezte počet přítomných osob /umožnění rozestupů mezi rodinami v šatnách a na chodbě/ a počtu doprovázejících osob   1 dítě/1 rodič.

…….
Vážení rodiče,
oznamuji Vám uzavření Mateřské školy Na Okraji
 od 23.12.2020 do 1.1.2021, t.j. v době vánočních prázdnin .
……..

26.10.2020
V tomto prázdninovém týdnu 26.10. – 30.10.2020 je ve školce omezený provoz některých tříd. Přihlášené děti jsou rozděleny do:
2. třídy Zelený domeček
3. třídy Žlutý domeček
a 4. třídy Modrý domeček
1. třída Červený domeček  a 5. třída Oranžový domeček, jsou uzavřeny.

20.10.2020
Provoz MŠ Na Okraji 
Vážení rodiče, děkuji Vám za pochopení a vstřícnost, zvážení Vašich možností.  Přispěli jste ke snížení počtu přítomných dětí a optimalizovat chod otevřených tříd. Situace s personálním obsazením se začíná stabilizovat, dochází sice k pomalému, ale přesto, návratu nepřítomných.
Do konce října, pokud nedojde k dalším neočekávaným událostem, bychom měli být v kompletní sestavě a připraveni od listopadu opět otevřít všechny třídy.
od pondělí 19.10.2020 do 23.10.2020
1. třída   6.45 -16.15

2. třída   7-17
3. třída   7-17
4.  třída   7-17  
5. třída uzavřena – děti rozděleny do tříd /dle umístění v šatnách/

…………………………………..
16.10.2020
Plánované kroužky angličtiny a výtvarky i lekce malé digitální univerzity se do konce října neuskuteční.
……………………………………..

2.10.2020
V návaznosti na vydání nařízení č.15/2020 hygienické stanice hl. m. Prahy s účinností od 5.10.2020 k omezení provozu škol se pro mateřské školy stávající režim nemění.

Provoz školky je bez omezení s přihlédnutí k preventivním opatřením:
Nadále zůstávají v platnosti tato opatření :

Žádáme rodiče, aby před vstupem do chodby si u stojanu ve vestibulu vydezinfikovali ruce a v prostorách školy používali roušky.
U vchodu bude zaměstnanci školy prováděn ranní filtr – měření teploty dětí. Děti si ruce umyjí po přivítání a příchodu do třídy.
Prosíme vybavte děti označenou lahvičkou na pití, kterou si denně odnášejí.
Také Vás žádáme  o donesení 1 ks náhradní roušky pro dítě, pro situace, kdy bude potřeba, podepište a zabalte, uložte do kapsičky v šatnovém pytli, které jsou v šatnách k dispozici.  

Dále připojujeme informaci o:
– omezení pohybu osob doprovázející děti do a ze školky – setrvání v budově školky omezit na nezbytně nutnou dobu
regulaci počtu přítomných osob ve stejném čase na stejném místě /umožnění rozestupů mezi rodinami v šatnách a na chodbě/ a počtu doprovázejících osob   1 dítě/1 rodič.

……..

Provoz školy je od 6.45 do 17.00 hodin,
třídy se otevírají a odpoledne uzavírají postupně.
scházení dětí od 6.45 do 7.30 v 1. třídě Červený domeček
ukončení provozu je ve 3. třídě Žlutý domeček
příchod a odvedení dětí do tříd do 8.30 hod.
vyzvedávání dětí po obědě v čase mezi 12.30 – 13.00 hod.
odpolední vyzvedávání po 15.00 hodině

1.třída „Červený domeček“       6.45 – 16.15 čt a pá do 16.00
2. třída „Zelený domeček“         7.30 – 16.45
3. třída „Žlutý domeček“            7.30 – 17.00
4. třída „Modrý domeček“         7.30 – 16.30
5. třída „Oranžový domeček“    7.30 – 15.00

………………………………………………………………………………………………………………………………

GDPR
Vážení rodiče,
zde naleznete dokumenty, které se vztahují k GDPR.

od 1.1.2020 máme nového pověřence paní Mgr. Ivanu Šilhánkovou
/tel. + e-mail viz kontakty/

Informační memorandum MŠ Na Okraji (Informace o zpracování osobních údajů)
Návod
na naplnění práv Subjektu údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR v MŠ Na Okraji

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Informace o provozu a vnitřním režimu školy,
právech a povinnostech účastníků předškolní výchovy a vzdělávání, upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole, upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s ped. pracovníky MŠ, podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
a zacházení s majetkem školy,
naleznete ve školním řádu /viz Dokumenty/ – včetně povinného předškolního vzdělávání.

………………………………………………………………………………….:………………………………………..

Od září 2019 máme dvě čtecí babičky

(zapojené do mezigeneračního programu PŘEČTI , Mezi námi o.p.s.)
i ve školním roce 2019/2020 budou navštěvovat dle možností 1x týdně naší školku a po obědě číst dětem ze  III. červený domeček a V. třídy oranžový domeček.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

LOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ NA OKRAJI –    LOGOCHVILKY

Logopedickou prevenci provádíme v MŠ Na Okraji ve dvou úrovních:

1. Skupinovou logopedickou prevenci provádí učitelky. Průběžně ji zařazují do výuky v podobě logopedických chvilek a to na základě „metodiky“ vytvořené logopedickou asistentkou. V průběhu celého školního roku projdou učitelky s dětmi průpravné oromotorické cviky, týkající se těch hlásek, které by děti v daném věku měly zvládnout.

Struktura logopedické chvilky:

  1. Dechová cvičení
  2. Obecná oromotorická cvičení
  3. Konkrétní oromotorické cvičení pro danou hlásku
  4. Upevnění hlásky v říkankách
  5. Sluchová cvičení


2. Individuální
   logopedickou prevenci provádí logopedická asistentka, s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte. A to na základě výsledků z logopedické depistáže nebo již probíhající odborné logopedické péče. Probíhá pravidelně, každému dítěti je věnováno cca 10- 15 minut, /ve vyhrazených časech od pondělí do pátku mezi 12:30 – 13:30 hod./,  je individuálně přizpůsobená potřebám konkrétního dítěte.

  1. Hlavní náplň:
  • Dechová a fonační cvičení
  • Rozvoj smyslového vnímání (zraková, sluchová diferenciace,..)
  • Cvičení na rozvoj motoriky mluvidel
  • Podpora a rozvoj správné výslovnosti

………………………………………………………………………………………………………………………………

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Profesní rozvoj pedagogů MŠ Na Okraji“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015153, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 228.870,- Kč.
PastedGraphic-1……………………………………………………………………………………………………………………………

                                                ……………………………………………………………………………………………………………………………

Doufáme, že jste zde našli informace, které hledáte.