Aktuality

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Na Okraji

   Informace k zápisu do MŠ naleznete v sekci ZÁPIS 
– na školní rok 2018/2019 proběhne  ve středu 2.5.2018  od 13 do 17 hodin.

Zápis plakát 2018-19  Den otevřených dveří 9.4.2018

……………………………………………………………………………………………………………………………

Od nového školního roku 2018/2019 hledáme kvalifikovanou učitelku mateřské školy a uklízečku.

Inzerát učitelka 2018

Inzerát uklízečka 2018

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Informace k letním táborům, školičkám, … v roce 2018
Na začátku ledna 2018 už začne předběžné přihlašování na městské tábory konané v roce 2018. Přihlašování a informace na jednotlivých školách  viz přehled:     Letní provoz 2018

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Informace o provozu a vnitřním režimu školy, 
  právech a povinnostech účastníků předškolní výchovy a vzdělávání,
    upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole,
         upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s ped. pracovníky MŠ,
            podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
               a  zacházení s majetkem školy,
naleznete v novém školním řádu  /viz Dokumenty/ – včetně povinného předškolního vzdělávání.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 Máme dvě čtecí babičky 🙂
(zapojené 
do mezigeneračního programu PŘEČTI)

od října 2017 navštěvují dle možností 1x týdně naší školku a po obědě dětem ze II., III. nebo IV. třídy čtou.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

LOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ NA OKRAJI

Logopedickou prevenci provádíme v MŠ Na Okraji ve dvou úrovních:

1./ Skupinovou logopedickou prevenci provádí učitelky. Průběžně ji zařazují do výuky v podobě logopedických chvilek a to na základě „metodiky“ vytvořené logopedickou asistentkou. V průběhu celého školního roku projdou učitelky s dětmi průpravné oromotorické cviky, týkající se těch hlásek, které by děti v daném věku měly zvládnout.

Struktura logopedické chvilky:

  1. Dechová cvičení
  2. Obecná oromotorická cvičení
  3. Konkrétní oromotorické cvičení pro danou hlásku
  4. Upevnění hlásky v říkankách
  5. Sluchová cvičení


2./ Individuální
   logopedickou prevenci provádí logopedická asistentka Bc. Klára Klímová, s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte. A to na základě výsledků z logopedické depistáže nebo již probíhající odborné logopedické péče. Probíhá pravidelně jednou za 14 dní, cca 10- 15 minut, /ve vyhrazených časech od pondělí do pátku ve 12.30 – 13 hod./,  je individuálně přizpůsobená potřebám konkrétního dítěte.

  1. Hlavní náplň:
  • Dechová a fonační cvičení
  • Rozvoj smyslového vnímání (zraková, sluchová diferenciace,..)
  • Cvičení na rozvoj motoriky mluvidel
  • Podpora a rozvoj správné výslovnosti

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Od 1.8.2017 – 31.7.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Profesní rozvoj pedagogů MŠ Na Okraji“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006305, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Celková výše podpory činí 261.796,- Kč.

PastedGraphic-1

……………………………………………………………………………………………………………………………

Doufáme, že jste zde našli informace, které hledáte.
Návrhy a připomínky zasílejte na admin@msnaokraji.cz